Thursday, March 10, 2011

Masalah Linguistik

          Apabila berbual-bual dengan kawan-kawan mengunakan bahasa Melayu, saya mendapati kosa kata yang digunakan adalah sama dan tidak ada kosa kata baru dan lain daripada yang sudah dipakai digunakan. Situai perbualan tidak kira secara ilmiah atau perbualan seharian. Hal ini menunjukkan seolah-olah bahasa Melayu kekurangan kosa kata untuk mengungkapkan pelbagai perkara. Kita tidak menyedari bahawa bahasa Melayu ini kaya dengan pelbagai kosa kata, masalah ini berlaku berpunca daripada kurangnya kesedaran rakyat Malaysia untuk memperkayakan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan sehingga tidak berminat untuk menguasai bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Hal ini berpunca disebabkan masalah linguistik yang dialami oleh rakyat di negara kita.
          Masalah linguistik merupakan masalah yang dihadapi semua bahasa yang berkembang. Sekiranya bahasa Inggeris mengambil masa yang beratus tahun untuk menjadi bahasa yang mantap, manakala bahasa Melayu pula secara terancang baru melalui kira-kira 30 tahun untuk menjadi bahasa moden. Sudah tentu dalam masa sesingkat ini, aspek linguistik bahasa Melayu belum mantap lagi dan perlu diperbaiki untuk mencapai status bahasa ilmu yang berjaya.
            Masalah linguistik yang paling besar dihadapi oleh bahasa Melayu ialah dalam hal peristilahan dan tatabahasa. Masalah peristilahan ini sering dibangkitkan oleh guru, pelajar, penulis, dan penerbit ialah kekurangan istilah dalam pelbagai bidang dan istilah kerap berubah. Menurut Awang Sariyan (1996:96) sesuatu bahasa wujud bersama-sama dengan konsep. Setiap konsep baharu akan menimbulkan istilah baharu, hal ini menyebabkan istilah terus berkembang. Walaubagaimanapun perkembangan istilah dengan pesatnya sedikit sebanyak akan menganggu komunikasi ilmu. Masyarakat tidak tahu memanfaatkan istilah yang sudah ada beratus-ratus ribu banyaknya. Disamping itu, pembabitan masalah penyebaran ternyata memerlukan usaha pentakrifan istilah supaya istilah itu benar-benar difahami oleh pengguna.
            Hal yang berkaitan dengan masalah tatabahasa juga masih banyak yang memerlukan perumusan yang lebih mantap. Manakala dalam bidang morfologi juga memerlukan penelitian yang mendalam. Walaupun pada dasarnya sudah ada rumus-rumus morfologi yang mantap, tetapi masih agak banyak data yang memperlihatkan penggunaan yang tidak mantap. Selain masalah berkaitan dengan kata terbitan, masalah morfologi yang menonjol ialah penyerapan bahasa asing dalam bahasa Melayu. Malah terdapat penulis buku dipengaruhi oleh aspek sintaksis bahasa Inggeris semasa menulis wacana ilmiah bahasa melayu.
            Ternyata ketidakmantapan bahasa Melayu dari aspel linguistik menyebabkan bahasa Melayu tidak dapat menjadi bahasa ilmu sepenuhnya. Oleh itu, proses pengekodan bahasa Melayu atau penyeragaman bahasa Melayu perlu dilakukan agar pengguna bahasa Melayu mendapat panduan. Sesungguhnya golongan bijak pandai seharusnya menyumbangkan tenaga untuk menyumbangkan tenaga untuk mengkaji masalah linguistik yang berlaku dalam bahasa Melayu.
             Selepas ini diharapkan pihak yang berkaitan serta berperanan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam negara kita dapat menjalankan tindakan yang drastik bagi mengatasi masalah ini. Oleh sebab itu saya menyarankan golongan bijak pandai turut menyumbang tenaga untuk mengatasi masalah ini.
            Sekian.

No comments:

Post a Comment